Orthopedagogen in de klinische praktijk

Kennis en inzichten voor orthopedagogen in de klinische praktijk

Orthopedagogen in de klinische praktijk

Orthopedagogen zijn belangrijke professionals voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de klinische praktijk. Het klinische werk - in zowel diagnostiek, indicatie , ondersteuning en behandeling - is vooral gericht op vragen en behoeften van kinderen, ouders en andere professionals in een specifieke sociale context. Dat vraagt een voortdurend switchen van:

  • algemeen methodisch naar klinisch specifiek (hoe is dat voor dit kind/deze persoon/dit gezin) en omgekeerd 
  • van evidence-based naar practice-based en omgekeerd 
  • van abstract naar concreet en omgekeerd. 
In deze minor verdiepen de studenten zich in kennis en inzichten die orthopedagogen in de klinische praktijk, en dan vooral in de jeugdhulp en gehandicaptenzorg,  nodig hebben. Studenten leren tevens om de kennis en inzichten te gebruiken in orthopedagogische hulpverlening in diagnostiek, doelen opstellen, interventies en werkwijzen, evalueren en in het vormen van kritisch-normatieve oordelen over de hulpverlening. Met hun inzichten en analytische vaardigheden zijn zij tevens in staat om een bijdrage te leveren aan (debatten over) de vormgeving van de hulpverlening.


Risicotaxatie
Het verwerven en integreren van kennis, inzicht en elementaire vaardigheden in de taxatie van zowel risico's als beschermende factoren voor de ontwikkeling van kinderen in gezinnen. Kritisch leren reflecteren op de eigen oordeelsvorming heeft hierbij een centrale rol en maakt dus ook onderdeel van dit vak. Ook de samenwerking met al deze betrokkenen is van groot belang.

Jeugdhulp en gehandicaptenzorg 
Voor een academisch geschoolde orthopedagoog die ervoor gekozen heeft werkzaam te zijn in de jeugdhulp of de gehandicaptenzorg is het van belang dat hij of zij een visie ontwikkelt over welke vorm van hulp en begeleiding het best aansluit bij de specifieke (hulp)vragen van opvoeders, kinderen, volwassenen met beperkingen, sociale netwerkleden en collega-professionals. Dat betekent dat de orthopedagoog, naast diagnostische kennis en vaardigheden, deskundig moet zijn op het gebied van hulpverleningsmethodieken en met name ook zicht moet hebben op de afstemming van het hulpaanbod op de hulpvraag. Ook de samenwerking met al deze betrokkenen is van groot belang.

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk, kinderen en adolescenten
Deze cursus richt zich op kennis en praktische vaardigheden voor het uitvoeren van gestandaardiseerde screeningsgerichte klinische diagnostiek met aandacht voor neuropsychologische problematiek en GGZ-problemen bij kinderen en adolescenten. Je ontwikkelt begrip over diagnostiek vanuit een brede psychologische en pedagogische invalshoek, zodat je als toekomstig psycholoog/pedagoog eveneens met alternatieve hypothesen rekening kunt houden die buiten je eigen specialisatie liggen.

Ontwikkeling en psychopathologie 
Het domein van de ontwikkelingspsychopathologie staat centraal in deze cursus, waarbij de belangrijkste concepten, theoretische modellen en onderzoeksbenaderingen uitgebreid aan de orde komen. Deze kennis vormt de basis voor het beter begrijpen van specifieke stoornissen bij 0- tot 24-jarigen, in het licht van beschermende en risicofactoren en ontstaanstheorieën.

Technologie en Media in Opvoeding en Onderwijs
Kinderen gaan steeds jonger online. Veranderingen in hun mediagebruik brengen nieuwe vragen met zich mee voor ouders, onderwijzers, orthopedagogen en beleidsmakers. Dragen nieuwe media wel bij aan de ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) en zo ja, onder welke voorwaarden? Het doel van de cursus is om aan de hand van theorie en empirisch onderzoek antwoorden op zulke vragen te zoeken. Aan het einde van de reeks analyseer je een bestaand praktijkprobleem en kom je met een mogelijke oplossing.

Voor meer informatie over de vakken, bezoek de studiegids

Deze minor staat open voor alle VU-studenten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Andere studenten kunnen een verzoek indienen bij de examencommisie.

In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen.

Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de Examencommissie.

Bekijk de aanmeldprocedure voor meer informatie.

Sabina Kef
E-mail: S.Kef@vu.nl 
Locatie: MF-D446


Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

In de vakken wordt veel kennis over het werkveld ingebracht door o.a. met casus te werken, filmpjes te laten zien en gastdocenten te includeren. Bovendien worden in het vak Jeugdhulp en gehandicaptenzorg zeer expliciete opdrachten gegeven om te werken aan persoonlijke profilering, kennis over de sociale kaart, solliciteren en beroepsattitude.

studenten ervaringen

“De inhoud van deze minor sluit zeer goed aan bij mijn motivatie om voor de studie Pedagogische Wetenschappen te kiezen.”

“De variëteit in de vakken is boeiend en de colleges van gastdocenten uit het werkveld zijn zeer interessant.”

“In deze minor heb ik veel over mezelf als aanstaand hulpverlener geleerd.”

Samenvatting Orthopedagogen in de klinische praktijk

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;