Orthopedagogen en passend onderwijs

Kennis en inzicht in de complexe samenhang van cognitief en sociaal functioneren

Orthopedagogen en passend onderwijs

In deze minor verdiep je je in het veld van (passend) onderwijs, met speciale aandacht voor de ontplooiing van kinderen en jongeren in de schoolse leeftijd (4 jaar tot vroege volwassenheid). Het doel is dat je kennis en inzicht krijgt in de complexe samenhang van cognitief en sociaal functioneren en biologische ontwikkeling in relatie tot functioneren op school en thuis. Daarnaast verwerf je inzicht in de ontwikkeling van het brein en de implicaties daarvan voor onderwijs en opvoeding.

Als orthopedagoog in het passend onderwijs ontwerp je een handelingsgerichte aanpak voor behandeling en begeleiding van leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in de klas. Denk hierbij aan leerlingen met specifieke leerstoornissen of fysieke of verstandelijke beperkingen.  Je onderzoekt de onderwijsbehoeftes van kinderen en adolescenten bij het schoolse leren, waarbij je ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten en docenten in kaart brengen.

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk, kinderen en adolescenten: Dit vak richt zich op kennis en praktische vaardigheden in de gestandaardiseerde screeningsgerichte klinische diagnostiek met aandacht voor neuropsychologische problematiek en GGZ problemen bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

Ontwikkeling en Psychopathologie: Het overstijgend doel van dit vak is dat je kennis en inzicht opdoet over de actuele stand van zaken met betrekking tot normale en afwijkende ontwikkeling bij 0 tot 24 jarigen.

Kinderen en Nieuwe Media: Kinderen gaan steeds jonger online. Veranderingen in hun mediagebruik brengen nieuwe vragen met zich mee voor ouders, onderwijzers, orthopedagogen en beleidsmakers. Dragen nieuwe media wel bij aan de ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) en zo ja, onder welke voorwaarden? Het doel van de cursus is om aan de hand van theorie en empirisch onderzoek antwoorden op zulke vragen te zoeken. Aan het einde van de reeks analyseer je een bestaand praktijkprobleem en kom je met een mogelijke oplossing.

Mind Brain and Education: The aims of the course Mind Brain and Education are to provide an introduction into neuroeducational research, and to learn students to reflect critically on how neuroscientific research can be translated to the educational practice.

Passend Onderwijs: Aan het einde van de cursus kan de student:
- Begrijpen en uitleggen hoe de regelgeving en organisatie van het werkveld van het onderwijs in Nederland in elkaar steekt, inclusief de relevante ontwikkelingen in relatie tot het beleidskader passend onderwijs.
- Benoemen en uitleggen van de rol en werkzaamheden van de gedragswetenschapper met diverse cliëntgroepen in het (speciaal) onderwijs.
- Benoemen en uitleggen van de impact van de meest recente ontwikkelingen betreffende het beleidskader Passend Onderwijs op het werk van de gedragswetenschapper.
- Toepassen en uitleggen van wetenschappelijke inzichten betreffende het onderzoeken en kwantificeren van leervorderingen, intelligentie en leerpotentieel.
- Beschrijven, analyseren en toepassen van de diagnostiek en behandeling van onderwijsleerproblemen.
- Uitleggen en toepassen van wetenschappelijke inzichten betreffende de diagnostiek en behandeling van specifieke (leer)stoornissen op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele problemen, executieve functies, motivatie, spellen, lezen, en rekenen.
- Toepassen van de methodologische cyclus van handelingsgerichte diagnostiek, in de vorm van verslaglegging van een diagnostisch traject en het maken en analyseren van mogelijke behandelplannen.

Voor meer informatie over de vakken, bezoek de studiegids.

Studenten Psychologie, Pedagogische wetenschappen en Criminologie.

In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de Examencommissie.

Bekijk de aanmeldprocedure voor meer informatie.

Mariette Huizinga

m.huizinga@vu.nl

Samenvatting Orthopedagogen en Passend onderwijs

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen