Orthopedagogen en passend onderwijs

Kennis en inzicht in de complexe samenhang van cognitief en sociaal functioneren

Orthopedagogen en passend onderwijs

In deze minor verdiep je je in het veld van (passend) onderwijs, met speciale aandacht voor de ontplooiing van kinderen en jongeren in de schoolse leeftijd (4 jaar tot vroege volwassenheid). In deze minor verwerf je kennis en inzicht in de complexe samenhang van cognitief en sociaal functioneren, en de onderliggende biologische ontwikkeling in relatie tot functioneren op school en thuis. Daarnaast verwerf je inzicht in de ontwikkeling van het brein en in de implicaties daarvan voor onderwijs en opvoeding.

Als orthopedagoog in het passend onderwijs ontwerp je een handelingsgerichte aanpak voor behandeling en begeleiding van leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in de klas. Denk hierbij aan leerlingen met specifieke leerstoornissen of fysieke of verstandelijke beperkingen.  Je onderzoekt de onderwijsbehoeftes van kinderen en adolescenten bij het schoolse leren, waarbij je ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten en docenten in kaart brengen.

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk, kinderen en adolescenten
Deze cursus richt zich op kennis en praktische vaardigheden voor het uitvoeren van gestandaardiseerde screeningsgerichte klinische diagnostiek met aandacht voor neuropsychologische problematiek en GGZ problemen bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Je ontwikkelt begrip over diagnostiek vanuit een brede psychologische en pedagogische invalshoek, zodat je als toekomstig psycholoog/pedagoog eveneens met alternatieve hypothesen rekening kunt houden die buiten je eigen specialisatie liggen.

Ontwikkeling en Psychopathologie
Het domein van de ontwikkelingspsychopathologie staat centraal in deze cursus, waarbij de belangrijkste concepten, theoretische modellen en onderzoeksbenaderingen uitgebreid aan de orde komen. Deze kennis vormt de basis voor het beter begrijpen van specifieke stoornissen bij 0- tot 24-jarigen, in het licht van beschermende en risicofactoren en ontstaanstheorieën.

Technologie en Media in Opvoeding en Onderwijs
Kinderen gaan steeds jonger online. Veranderingen in hun mediagebruik brengen nieuwe vragen met zich mee voor ouders, onderwijzers, orthopedagogen en beleidsmakers. Dragen nieuwe media wel bij aan de ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) en zo ja, onder welke voorwaarden? Het doel van de cursus is om aan de hand van theorie en empirisch onderzoek antwoorden op zulke vragen te zoeken. Aan het einde van de reeks analyseer je een bestaand praktijkprobleem en kom je met een mogelijke oplossing.

Mind Brain and Education
This course is taught in English. It will provide an introduction into the new scientific domain of neuroeducational research. It will highlight insights from neuroscience that are relevant to educational practice. It will try to bridge the gap between the two fields. Using examples of
recent interdisciplinary studies, it will demonstrate how diverse methodological approaches, ranging from neuro-imaging laboratory experiments used in cognitive neuroscience, to the approaches used in educational sciences, can be integrated.

Passend Onderwijs
Deze cursus richt zich op de taken en verantwoordelijkheden van de orthopedagoog binnen de onderwijsvernieuwingen rondom het Passend Onderwijs. We zien de orthopedagoog daarbij als een ‘scientist-practitioner’. Dat wil zeggen, als een wetenschappelijk geschoold praktijkwerker, die zoveel mogelijk gebruik maakt van methoden en werkwijzen waarover wetenschappelijke informatie beschikbaar is en wat bewezen doelmatig en doeltreffend is. Deze cursus behandelt de werkzaamheden van de orthopedagoog op verschillende niveaus: leerling, klas en school. Je leert bijvoorbeeld onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart brengen van leerlingen met specifieke stoornissen en beperkingen. Je maakt kennis met handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Er wordt aandacht besteed aan leerkrachtprofessionalisering en aan de samenwerking met ouders en jeugdzorg.

Voor meer informatie over de vakken, bezoek de studiegids.

VU-studenten Psychologie, Pedagogische Wetenschappen en Criminologie.

In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de Examencommissie.

Bekijk de aanmeldprocedure voor meer informatie.

Mariette Huizinga
m.huizinga@vu.nl

Samenvatting Orthopedagogen en Passend onderwijs

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;