Islam

In het Westen wordt bijzonder veel gediscussieerd over de islam en moslims. Maar wat houdt de Islam precies in?

Islamitische theologie

De minor focust zich op de islamitische theologie door de eeuwen heen en in de hedendaagse context. Na een inleiding in de Koran en Soenna (de profetische traditie), volg je verdiepende modules over Kalām (islamitische systematische theologie), Fiqh (islamitische regelgeving) en de toepassing hiervan in een niet-islamitische/Europese context, islamitische ethiek en Hadith-wetenschappen.

Inleiding in de Koran en Soenna
In deze cursus (de focus ligt vooral op de Koranwetenschappen) worden gezaghebbende visies op de geschiedenis van de openbaring, de verzameling en de ontstaansgeschiedenis van de Korantekst, de betreffende kritiek, en de belangrijkste kernpunten en terminologie binnen de Koranwetenschappen ʿUlūm  al-Qur'ān behandeld.

Islam en Europese cultuur
De module focust op islamitische visies vanuit de fiqh ten aanzien van kwesties waaromtrent moslims in het Westen een positie proberen te bepalen. Het gaat dan over Islamitische ethiek en jurisprudentie, de geschiedenis van de islam en moslims in Europa.

Hadith-wetenschappen
Hadith-wetenschappen is een vervolg op en en verdieping van Inleiding in de Koran en Soenna. De inhoud wordt verdiept met meer aandacht voor: hadithwetenschappen/methodologie, terminologie van de hadithwetenschappen uṣul/muṣṭalaḥ al-ḥadīth, en de hedendaagse discussies over de autoriteit van de Soenna.

Islamitische theologie/Kalam
Waarom is ‘ilm-al-Kalam ontstaan en wat betekent het voor het islamitische geloof en het islamitische denken? Wat was het antwoord van ‘ilm-al-Kalam op vraagstukken zoals God, goddelijke eigenschappen, profeetschap, hiernamaals, predestinatieleer, vrije wil, hoofdzonden en de meetlat van geloof en ongeloof?

Islamitische ethiek
Aan bod komen:

Usul-Al-Fiqh; de plaats van de Koran binnen de Usul-Al-Fiqh; al-idjma (consensus); de redenering door al-qiyas (analogie); concept van almaslahatul-mursalah (algemeen belang); ‘urf (het gewoonterecht ); sadd adhara`i (blokkeren van de middelen ); en de Al-istihsan (voorkeur).

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

De vakken kun je volgen zonder voorkennis te hebben van het Arabisch of de islamitische theologie. De minor staat open voor alle studenten van buiten en binnen de VU met uitzondering van Bachelorstudenten Religiewetenschappen: Islam.

VU-studenten kunnen zich aanmelden via VUnet. Als je van buiten de VU komt en je wilt een bijvak volgen aan de VU, dan dien je je in te schrijven als bijvakstudent aan de Vrije Universiteit én toestemming te vragen bij de examencommissie van je eigen onderwijsinstelling. Schrijf je tot slot in voor de minor via VUnet.

Bekijk de aanmeldprocedure voor studenten van andere universiteiten.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met dr. Stella el Bouayadi- van der Wetering (w.b.s.el.bouayadi-vande.wetering@vu.nl) of dr. Yaser Ellethy (y.a.i.a.ellethy@vu.nl).

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Bij deze minor leer je:

  • Over de primaire bronnen van de islam en hoe deze zich verhouden tot de traditie en leven van moslims.
  • Over de grote diversiteit binnen de islam, hoe je deze kan beschrijven op een genuanceerde wetenschappelijke manier en toepassen op afzonderlijke religieuze manifestaties van moslims buiten en binnen de westerse context.
  • Reflecteren op discussies over integratie, islamophobie, vluchtelingen en het algemene islam-debat.
  • Hoe je een bijdrage kan leveren aan de dialoog en samenwerking tussen moslims en niet moslims in Nederland.
  • Vaardigheden om effectief te analyseren en te communiceren over religie, islam en moslims.

De kennis en vaardigeden die je tijdens deze minor opdoet kun je later gebruiken in de arbeidsmarkt als adviseur en/of projectmedewerker diversiteit, integratie, vluchtelingen …enz. Afhankelijk van je hoofdstudie, kun je ook deze kennis investeren in verschillende gebieden. Vele alumni die deze minor hebben gevolgd vanuit verschillende faculteiten en disciplines hebben geprofiteerd van hun kennis over de islam in hun hoofdspecialisatie (bijv. medische ethiek, rechten, psychologie, sociologie, antropologie, pedagogiek en communicatiewetenschappen … enz)

Samenvatting Islam

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Religie

Faculteit

Religie en Theologie