Islam

In het Westen wordt bijzonder veel gediscussieerd over de islam en moslims. Maar wat houdt de Islam precies in?

Islamitische theologie

De minor focust zich op de islamitische traditie, door de eeuwen heen en in hedendaagse context. Na een inleiding in de Koran en Soenna (de profetische traditie), volg je verdiepende modules over Kalām (islamitische theologie), islamitische jurisprudentie (fiqh) en de toepassing hiervan in een niet-islamitische/Europese context, islamitische ethiek en Hadith-wetenschappen.

Bekijk het vakkenschema met de cursuscodes.

Inleiding in de Koran en Soenna
In deze cursus ligt de focus vooral op de Koranwetenschappen. Verder worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • gezaghebbende visies op de geschiedenis van de openbaring;
 • de ontstaansgeschiedenis van de Korantekst;
 • de betreffende kritiek en de belangrijkste kernpunten en terminologie binnen de Koranwetenschappen ʿUlūm al-Qur'ān.

Islam en Europese cultuur
Deze module focust zich op islamitische visies - vanuit de fiqh - op uitdagende kwesties, en het belang hiervan voor Westerse moslims die hun positie proberen te bepalen. Het gaat dan over de islamitische jurisprudentie van minderheden (fiqh al-aqalliyāt) en de bijbehorende ethische vraagstukken; Islam als minderheidsgodsdienst en de geschiedenis van de islam en moslims in Europa.

Hadithwetenschappen
Dit vak is een vervolg op Inleiding in de Koran en Soenna. Het brengt verdieping door meer aandacht voor:

 • hadithmethodologie;
 • terminologie van de hadithwetenschappen uṣūl/muṣṭalaḥ al-ḥadīth;
 • westerse historische methodologie;
 • hedendaagse discussies over de autoriteit van de Soenna.

Islamitische theologie/Kalam
Centrale vragen binnen deze module zijn: waarom is ‘ilm-al-Kalām ontstaan en wat betekent het voor het islamitische geloof en het islamitische denken? Wat was het antwoord van ‘ilm-al-Kalām op vraagstukken zoals God, goddelijke eigenschappen, profeetschap, het hiernamaals, predestinatieleer, vrije wil, hoofdzonden en de meetlat van geloof en ongeloof?

Islamitische ethiek
Wat is islamitische ethiek? Overige kernonderwerpen die aan de orde komen:

 • islamitische visies m.b.t. ethiek;
 • definities van het begrip ‘euthanasie’ en standpunten binnen de islamitische ethiek omtrent euthanasie;
 • de historische en actuele positie van orgaandonatie binnen de Islam, en de ethische standpunten daarover;
 • de islamitisch-ethische vragen en terminologie rondom abortus.

De vakken kun je volgen zonder voorkennis te hebben van het Arabisch of de islamitische theologie. De minor staat open voor alle studenten van binnen en buiten de VU, met uitzondering van Bachelorstudenten Religiewetenschappen: Islam.

Je kunt je nu aanmelden voor deze minor. Meer informatie over aanmelden voor een minor voor zowel VU als niet-VU studenten vind je op onze site.

Het intekenen voor de vakken binnen de minor kan vanaf half juli.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met:

dr. Yaser Ellethy
E: y.ellethy@vu.nl

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Bij deze minor leer je:

 • over de primaire bronnen van de islam en hoe deze zich verhouden tot de traditie en het leven van moslims;
 • over de grote diversiteit binnen de islam. Hoe je deze kan beschrijven op een genuanceerde wetenschappelijke manier en de kennis over dit onderwerp kan toepassen op afzonderlijke religieuze manifestaties van moslims, binnen en buiten de westerse context;
 • reflecteren op discussies over integratie, islamophobie, vluchtelingen en het algemene islam-debat;
 • hoe je een bijdrage kan leveren aan de dialoog en samenwerking tussen moslims en niet moslims in Nederland;
 • vaardigheden om effectief te analyseren en te communiceren over religie, islam en moslims.

De kennis en vaardigeden die je tijdens deze minor opdoet kun je na je studie goed gebruiken, bijvoorbeeld als adviseur en/of projectmedewerker op het gebied van diversiteit, integratie en vluchtelingen. Vele alumni die deze minor hebben gevolgd vanuit verschillende faculteiten en disciplines, hebben geprofiteerd van hun kennis over de islam in hun hoofdspecialisatie, zoals medische ethiek, rechten, psychologie, sociologie, antropologie, pedagogiek en communicatiewetenschappen.

Samenvatting Islam

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Religie

Faculteit

Religie en Theologie

;