Gezondheid

Het belang van de interactie tussen bewegen en gezondheid

Gezondheid

De minor Gezondheid richt zich op vraagstukken met betrekking tot patiënten met aandoeningen aan het bewegingssysteem, zoals orthopedische of neuromusculaire problemen en patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Binnen deze minor worden zowel cursussen met een medisch-biologische signatuur als cursussen met een psychologische signatuur gedoceerd. Naast de etiologie en kenmerken van de verschillende aandoeningen wordt op de behandeling en het onderzoek daarnaar ingegaan. Tevens wordt aandacht besteed aan bewegen op het werk als oorzaak van aandoeningen en aan arbeidsparticipatie met een aandoening/handicap.

Revalidatie
De multidisciplinaire aanpak van het revalidatieproces van o.a. mensen met een dwarslaesie en niet-aangeboren hersenletsel wordt besproken. Daarnaast zal de vraag worden gesteld welke consequenties een functionele beperking heeft voor o.a. arbeidsparticipatie en hulpmiddelgebruik.

Bewegen en Gezondheid in het werk
Deze cursus gaat over de samenhang tussen beweeggedrag in het werk en het optreden van gezondheidsklachten. Ergonomie, gedragsverandering, ontwikkeling en evaluatie van voorlichtingsprogramma’s zijn hier de hoofdonderwerpen.

Onderzoeksmethoden/ Epidemiologie
De cursus zal belangrijke principes en problemen van epidemiologisch onderzoek aan de orde stellen. De student leert ook een systematische review uit te voeren, te presenteren en te rapporteren.

Toegepaste inspanningfysiologie
Aandacht wordt besteed aan factoren die de inspanningstolerantie bepalen, de moleculair biologische processen die trainingseffecten reguleren en de rol van voeding in training en herstel. De aandacht zal liggen op hoe deze kennis toegepast kan worden binnen sport en gezondheid.

Neuro- en revalidatie-psychologie
De gevolgen van hersenbeschadigingen voor de motoriek en "hogerefunctiestoornissen" (waarneming en cognitie) worden aan de orde gesteld. Daarna wordt er gepoogd een brug te slaan tussen de resultaten van experimenteel onderzoek en de praktijk van de revalidatie bij patiënten na een hersenbeschadiging.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

Deze minor is toegankelijk voor bachelorstudenten Bewegingswetenschappen die voldaan hebben aan de ingangseisen voor het volgen van derdejaarsvakken zoals omschreven in het Onderwijs Examen Reglement.

In de intekenmodule kun je een minor selecteren. Als je een minor selecteert (of zodra de eventuele toestemming rond is), worden de vakken uit deze minor per periode getoond onder het tabblad ‘Voorgeselecteerde vakken’. Je kunt dan eenvoudig intekenen voor de geselecteerde vakken. Let hierbij wel op dat de voorgeselecteerde vakken per periode worden weergegeven. Je moet voor iedere periode waarin een minorvak wordt aangeboden apart intekenen. 

Als je een minor selecteert waarvoor goedkeuring nodig is, verschijnt automatisch een formulier om deze goedkeuring aan te vragen bij de examencommissie.

Let op: de uiterste inschrijfdatum voor de minoren is 15 juni. Stuur voor 15 juni een e-mail naar de coördinator van de minor: Annick Ledebt a.ledebt@vu.nl 

Voor meer informatie over de minor aanmeldprocedure, bezoek de informatiepagina.

Annick Ledebt
a.ledebt@vu.nl

(afwezig op woensdag)

Samenvatting Gezondheid

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gezondheid en Beweging

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;