Fiscaal recht

Ondernemingen, overheid en belastingen: een complexe relatie

De invloed van belastingheffing

Belastingen zijn meer dan een belangrijke inkomstenbron. De heffing van belastingen heeft invloed op het vestigingsklimaat, de arbeidsmarkt, de vormgeving van de juridische structuur van ondernemingen, de overdracht van vermogen, etc. Ongeacht de werkkring van de jurist: fiscale aspecten spelen een belangrijke en vaak doorslaggevende rol bij gecompliceerde vraagstukken: fusies en overnames, (buitenlandse) investeringen, bedrijfsopvolging, bepaling arbeidsvoorwaarden, etc. Voor iedere jurist is het dus nuttig om basiskennis op dit terrein te verwerven. De minor Fiscaal recht geeft hiervoor alle mogelijkheden.

Vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Je kunt de kennis en vaardigheden die je opdoet, later breed inzetten. Of je nu werkzaam bent als advocaat in het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht of bij fusies en overnames, als (belasting)adviseur of als jurist bij de overheid, in meer of mindere mate wordt je geconfronteerd met fiscale, ondernemingsrechtelijke vraagstukken en/of zul je te maken krijgen met jaarrekeningen. Enige voorbeelden:

  • De introductie van gewijzigde arbeidsvoorwaarden kan niet zonder kennis van de fiscale behandeling daarvan. Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen van ontslagvergoedingen en pensioentoezeggingen?
  • Wat is het effect van kapitaalbeschermingsregels bij de voorgenomen fusie tussen bedrijven? En welke fiscale aspecten aspecten spelen daarbij?
  • Is het fiscaal voordeliger om de onderneming via een bv te drijven? En kan de bestaande onderneming zonder fiscale gevolgen in de bv worden ingebracht?

Elementair belastingrecht (6 ec)

Waarom is er zoiets als belastingheffing? En waaraan moet een ‘goede’ belastingwet voldoen? Na een basale inleiding in het belastingrecht, staan de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting centraal. Wie zijn belastingplichtig? Hoe wordt de belastbare winst en het belastbare inkomen bepaald en hoeveel bedraagt de verschuldigde belasting? Moet de bakker op de hoek net zoveel betalen over de winst die hij maakt als een in Nederland gevestigde beursgenoteerde onderneming?

Verdieping belastingrecht (6 ec)

Verdieping belastingrecht bouwt voort op de stof van Elementair belastingrecht, gaat nader in op de inkomsten- en vennootschapsbelasting maar stelt ook andere onderdelen van het belastingrecht aan de orde: de omzetbelasting (BTW), de loonbelasting, het internationale belastingrecht (nogal relevant in tijden van “agressieve taxplanning”) en het formele belastingrecht (heb je als belastingplichtige nog rechten of moet je “gewoon” betalen?).

Case studies belastingrecht (3 ec)

Bij Case studies belastingrecht vindt verdere verdieping plaats: aan de hand van specifieke onderwerpen wordt je kennis opgedaan bij Elementair en Verdieping belastingrecht, vergroot. Aan de orde komen bijvoorbeeld de fiscale gevolgen van fusies en overnames, van de verstrekking van aandelenkapitaal en leningen, van echtscheiding en van bedrijfsopvolging.

Ondernemingsrecht (6 ec)

In het vak Ondernemingsrecht wordt ingegaan op een aantal specifieke onderwerpen uit het ondernemingsrecht zoals kapitaalbeschermingsregelingen en financiële verslaggeving, herstructureringsmogelijkheden, concernbegrippen en beschermingsconstructies en de plaats die beursvennootschappen in het ondernemingsrecht innemen en de structuur van financiële markten en vormgeving van het toezicht daarop.

Het vak Ondernemingsrecht bouwt voort op het basisvak Vennootschap- en rechtspersonenrecht. Dit basisvak geldt dan ook als aanbevolen voorkennis. Voor studenten van buiten de rechtenfaculteit geldt dat een inleidend vak ondernemingsrecht als voorkennis zeer wordt aanbevolen.

Bedrijfseconomie I (6 ec)

De verplichting voor ondernemingen om een financiële administratie bij te houden is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het jaarrekeningenrecht is dus onderdeel van het ondernemingsrecht. Daarnaast zijn er administratieve verplichtingen in verband met de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Bij Bedrijfseconomie I komen zowel de civiele als de fiscale wetgeving met betrekking tot een jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting) uitgebreid aan bod. Relevant voor iedere jurist die beroepshalve met commerciële en/of fiscale jaarrekeningen te maken krijgt.

Bedrijfseconomie II (3 ec)

Vervolg op Bedrijfseconomie I. Er wordt nader ingegaan op de eisen die aan een financiële administratie worden gesteld. Verder komen aan de orde het opstellen van een vermogensvergelijking, het opstellen van een kasstroomoverzicht, de (notariële) boekhouding, journaliseren, financiële analyse en waardebepaling.


Bekijk de studiegids voor meer informatie over deze vakken.

Startup Clinic (keuzevak)

Veel rechtenstudenten vragen zich af hoe het recht nou écht in de praktijk werkt. VU Amsterdam heeft daar iets op bedacht: De Startup Clinic. Dit is een nieuw minor vak voor rechtenstudenten (12 ECTS). Onder begeleiding van ervaren advocaten breng je een juridisch advies uit aan een tech startup en word je hier door middel van interdisciplinair onderwijs op voorbereid.

Wil je graag deelnemen aan de Startup Clinic? Dat vinden we leuk om te horen! We starten in november 2020 met de eerste lichting van tien studenten. Naar verwachting kun je je vanaf eind mei/begin juni hiervoor aanmelden.

Meer informatie


  • Om te mogen starten in de minor moet je aan een universiteit studeren. 
  • Als VU-student moet je in sommige gevallen toestemming vragen aan je eigen examencommissie. Toestemming vragen aan de examencommissie van de faculteit der Rechtsgeleerdheid is niet nodig.
  • WO-bachelorstudenten van een andere universiteit kunnen alleen deelnemen als zij een toestemmingsverklaring van de eigen universiteit hebben.
  • Voor studenten van buiten de VU is dit de aanmeldprocedure.
  • VU-studenten kunnen zich inschrijven via VUnet

jgooijer

mr. J. Gooijer

j.gooijer@vu.nl

020 5983278

Samenvatting Fiscaal recht

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur

Faculteit

Rechtsgeleerdheid

;