Erfgoed en Ruimte

Ontwikkel visie op historische steden en landschappen in verandering

Erfgoed en Ruimte

De stedelijke en rurale ruimte verandert snel. Erfgoed kan daarin een belangrijke rol spelen om plekken betekenisvol, herkenbaar, mooi en leerzaam te laten zijn. In deze minor leer je de rol van erfgoed in ruimtelijke transformaties te herkennen en er kritisch op de reflecteren. Je ontwikkelt stevige historische en theoretische basiskennis over erfgoed, architectuur, stedenbouw en landschap en past die meteen toe in excursies, presentaties, een individueel onderzoek en een afsluitend interdisciplinair groepsproject voor een maatschappelijke opdrachtgever op een spannende erfgoedlocatie.

 1. Erfgoed en Ruimte: inleiding op concepten en praktijken (periode 1)
  In dit vak worden de basisconcepten van het erfgoedveld geïntroduceerd. De betekenis en waarde van erfgoed en landschappen zijn continu aan verandering onderhevig. In dit vak staat die veranderlijkheid centraal: de erfgoedbeweging kwam op gang als reactie op drastische veranderingen in het landschap ten tijde van verstedelijking en industrialisatie. Tegenwoordig proberen erfgoedzorgers, architecten en landschapsontwerpers steeds vaker erfgoedwaarden te versterken door mee te liften op ruimtelijke veranderingen zoals klimaatadaptatie of bevolkingsgroei. Ze hanteren daarvoor verschillende benaderingen en methoden, afkomstig uit verschillende vakgebieden. Studenten leren deze concepten herkennen in praktijkvoorbeelden en werken in teams aan een evaluatie van een recente casus van herbestemming van een gebouw in Nederland, zoals een voormalige kerk, fabriek, bunker of kantoor.
 2. Architectuur: een geschiedenis (periode 1)
  Geschiedenis wordt zowel chronologisch als diachroon bestudeerd aan de hand van voor de architectuur en haar kennisgebied(en) relevante thema's. Speciale aandacht wordt besteed aan veranderende interpretaties rondom architectuur en aan actuele vraagstukken uit de onderzoeks- en beroepspraktijk van de architectuurhistoricus die per definitie breed en internationaal georiënteerd is.
 3. Landschappen in transitie (periode 2)
  De natuur, die eeuwenlang eerder als iets van buiten de mens en dus als vijandig werd beschouwd, kreeg begin 20ste eeuw opeens een status die bescherming verdiende. Bescherming valt vaak samen met het moment waarop iets dreigt te verdwijnen. Echter alleen bescherming om de bescherming werkt niet. Je moet de landschappen ook ontsluiten om zo de burger te laten ervaren wat ruimte is, hoe stilte klinkt, hoe licht op water weerkaatst, of hoe schaduw onder een boom voelt. Door te ervaren, de aanraking, ontstaat passie en betrokkenheid. Staatsbosbeheer is ’s lands grootste landschapsbeheerder en is als geen andere organisatie in staat om ons in deze werkelijkheid binnen te leiden. Onder leiding van beleidsmedewerker en kunsthistoricus Marcel van Ool gaan we een blok lang ons verdiepen in het grootste canvas dat ons land kent; het Nederlandse landschap.
  Daarbij gaan we in op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en hun relatie tot het landschap, zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei en opkomend toerisme. In wekelijkse schrijfopdrachten en een interdisciplinaire groepsopdracht onderzoeken studenten per team één gebied binnen het werkbereik van Staatsbosbeheer. Ze zullen inzicht krijgen in de manier waarop daar wordt omgegaan met deze actuele dynamiek in relatie tot culturele en natuurlijke erfgoedwaarden.
 4. Great Cities (periode 2)
  In this course students learn the history and meaning (social, political, religious) of patterns and elements of urban form, and of their principal architectural monuments. The examples that will be discussed cover the entire world and go back until the first millennium BC.
 5. Erfgoed van de toekomst: afsluitend seminar (periode 3)
  In dit vak passen de studenten hun toegepaste kennis en ervaring toe in een onderzoeks- en adviesopdracht voor een opdrachtgever over een actueel ruimtelijk erfgoedvraagstuk. Studenten uit het WO en HBO werken nauw samen in kleine teams, waarbij ze ruimtelijk-historische analyse inzetten als basis voor een advies voor de omgang met erfgoed voor bijvoorbeeld een gemeente, monumenteneigenaar of erfgoedbeheerorganisatie. Aan het einde van de cursus presenteren en onderbouwen ze hun advies aan de opdrachtgever in gesproken en geschreven woord. Aan de hand van deze ervaring worden de studenten uitgedaagd te reflecteren op hun eigen motivatie en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen in het ruimtelijk erfgoedveld.

De minor is interdisciplinair en verwelkomt studenten met uiteenlopende achtergronden: van oudheidkunde en antropologie tot planologie en fysische geografie. Er zijn daarom geen ingangseisen voor de minor. Ook voor derde- en vierdejaars hbo-studenten staat deze minor open. Mocht je je afvragen of deze minor bij jouw opleiding en ambities past, neem dan even contact met ons op.

VU-studenten vinden informatie over het volgen van een minor op VUnet (inloggen met je VUnet-ID).

Geen VU-student? Registreer als bijvakstudent op register.vu.nl.

Meer informatie over Aanmelden voor een minor.

Voor meer informatie, neem contact op met de coördinator van deze minor:

Dr. Linde Egberts
E: l.r.egberts@vu.nl

Algemene vaardigheden voor de arbeidsmarkt

Bij de minor Erfgoed en Ruimte leer je:
- kennis toepassen op urgente en actuele ruimtelijke vraagstukken;
- bewuste keuzes te maken over hoe je omgaat met erfgoed van de toekomst;
- interdisciplinair samenwerken zoals dat ook in de praktijk gebeurt;
- toegankelijk communiceren over erfgoed met professionals en het brede publiek.

Samenvatting Erfgoed en Ruimte

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 september

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Kunst, Cultuur en Geschiedenis

Faculteit

Geesteswetenschappen

;