Educatieve minor

Behaal een lesbevoegdheid voor jouw vak

Leraar voortgezet onderwijs

Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor. Je kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om straks naast je master een bijbaan als bevoegd docent in het onderwijs te hebben. Als je na het behalen van je masterdiploma dan ook nog de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, kun je hiervoor bovendien een verkort traject volgen.

De educatieve minor wordt aangeboden in het eerste semester van het derde studiejaar (vanaf de startweek in augustus t/m januari). De educatieve minor is een voltijd opleiding. Het is niet mogelijk om naast de educatieve minor andere vakken te volgen. Het programma van de minorstudent bestaat uit twee componenten die een samenhangend geheel vormen: het schoolgedeelte en het instituutsgedeelte. De kernpraktijken die aan de orde komen tijdens de colleges op het instituut, worden toegepast en getoetst aan de praktijk in de school en vormen zo tezamen een geïntegreerd geheel.

De praktijk start aan het begin van de opleiding, de helft van de studielast (15 EC) wordt aan de praktijk besteed. In totaal maakt de student 120 klassencontacturen op school, hieronder vallen 60 door de student te verzorgen lesuren. Dit betekent dat minimaal 4 dagdelen op de opleidingsschool worden doorgebracht.

De minor is onderverdeeld in twee fasen:
Fase I bestaat uit twee modules Didactiek 1 en Praktijk 1, waarbij na acht weken aan de hand van een Startproef en Praktijkbeoordeling 1 wordt beoordeeld (studieadvies) of het zinvol is om door te gaan naar de volgende fase. Ook fase II bestaat uit twee vakken die elk afzonderlijk beoordeeld worden; de Basisproef en Praktijkbeoordeling 2.

De educatieve minor bestaat uit de volgende vakken:

Didactiek 1 (6 EC) O_EMDID1

Didactiek 2 (9 EC) O_EMDID2

Praktijk 1 (6 EC) O_EMPRAK1

Praktijk 2 (9 EC) O_EMPRAK2

Peergroep O_EMPEERG

Meer informatie over de vakken is terug te vinden in de studiegids.

Colleges op de VU
Tijdens de educatieve minor staat samen leren op school en instituut centraal. Werkcolleges vinden plaats op maandag overdag. Reken op een hele dag college per week. Op deze onderwijsdag ligt het accent op werken aan de kernpraktijken in de klas die in de betreffende fase centraal staan. Er zijn werkcolleges didactiek en vakdidactiek in het schoolvak. Daarnaast vinden peergroup-bijeenkomsten plaats. De roosters worden via Canvas en VUnet gepubliceerd.

Het praktijkdeel
De helft van de studielast (15 ECTS) wordt aan de praktijk besteed. Je brengt tijdens de educatieve minor minimaal 4 dagdelen per week op school door. Tijdens de stage ga je stapsgewijs steeds zelfstandiger aan het werk. De praktijkdagen op de opleidingsschool zijn dinsdag, woensdag,donderdag en/of vrijdag. De VU heeft vaste contacten met opleidingsscholen in de regio Amsterdam (incl Hoorn, Alkmaar, Nieuw-Vennep, Hilversum, Mijdrecht en Uithoorn) en regelt de stageplekken.

De educatieve minor kun je volgen in het eerste semester van het derde jaar, mits je minimaal 90 studiepunten aan eerste- en tweedejaars vakken hebt behaald (of naar verwachting zal behalen voordat de educatieve minor start). Ook als je WO-bachelorstudent bent aan een andere instelling kun je (na toestemming van je eigen examencommissie) aan de VU de educatieve minor volgen. Alléén binnen deze VU-bacheloropleidingen is het mogelijk de educatieve minor voor een bepaald schoolvak te volgen. Als je bacheloropleiding niet voorkomt in het overzicht, dan kun je je dus niet aanmelden voor de educatieve minor. Voor studenten van buiten de VU geldt een landelijke verwantschapstabel, maar niet alle schoolvakken uit de verwantschapstabel worden aan de VU aangeboden.

Heb je je WO-bachelor (bijna) afgerond?
Bekijk dan de Educatieve module.

Via het aanmeldformulier kun je je aanmelden voor de Educatieve minor. Aanmelden voor de Educatieve minor moet vóór 1 mei.

Intakegesprekken
Na aanmelding voor de educatieve minor ontvang je binnen drie weken bericht of je toelaatbaar bent. Wie toelaatbaar is ontvangt direct na 1 mei een uitnodiging voor een intakegesprek dat plaatsvindt in de loop van mei. De intakegesprekken zijn verplicht. Houdt hier dus rekening mee in je agenda.

Beperkt aantal stageplaatsen
Het aantal beschikbare stageplaatsen – met name voor de schoolvakken geschiedenis en godsdienst/levensbeschouwing - is beperkt. Het is mogelijk dat studenten die wat betreft bacheloropleiding en behaalde vakken toelaatbaar zijn voor de educatieve minor toch niet geplaatst kunnen worden. De aanmelddatum bepaalt de volgorde van toewijzing van de beschikbare plaatsen. Met name voor de schoolvakken geschiedenis en godsdienst/levensbeschouwing is het verstandig dat studenten ook een alternatieve keuze voor hun minorruimte maken voor het geval dat plaatsing voor de educatieve minor niet mogelijk blijkt.

Startdagen 
In de week voorafgaand aan de eerste collegeweek is er een verplichte startweek op maandag 24, donderdag 27 en vrijdag 28 augustus 2020.

Onderwijs- en examenregeling 
De educatieve minor is geen aparte opleiding en kent dus ook geen onderwijs- en examenregeling. Wel is er de ‘Onderwijsregeling educatieve minor’ met specifieke artikelen over het onderwijs en de beoordeling van de modules van de educatieve minor. Voor het overige geldt de OER van de bacheloropleiding waarbinnen de educatieve minor wordt opgenomen. De Onderwijsregeling educatieve minor is ook te raadplegen via Canvas.


Heb je vragen?
E: lerarenopleidingen@vu.nl 
T: 020-5989210 
Telefonisch spreekuur: maandag & woensdag van 10.00 - 12.00 uur.

We houden regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Kijk voor een overzicht op vu.nl/lerarenopleiding

Marie-Louise Kingma

Oud-studente

Educatieveminor

"Je wordt direct als docent behandeld en geleidelijk aan zul je zelfs taken overnemen van je begeleider. Je wordt goed ondersteund waardoor je je optimaal kunt ontplooien tot een beginnende leraar."

Samenvatting Educatieve minor

Taal

Nederlands

Duur

1 semester (30 EC)

StartDatum

1 September

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Informatica, Wiskunde en Bedrijf
Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Talen en Communicatie

Faculteit

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

;